فصلنامه بين‌المللي، فرهنگي، ادبي، هنري و اجتماعي

شماره 2، سال اول، تابستان 1379

 

شماره‌هاي منتشره:

صفحه‌ اصلي

شماره 1

شماره 2

شماره 3

شماره 4

شماره 5

شماره 6

شماره 7

شماره 8

شماره 9

 

 

فهرست مطالب:

يك سند

اعلاميه عبدالقادر آخوند داغستاني براي مبارزه با اخاذي‌هاي مأموران رژيم ستمشاهي

 

 

يك تصوير

محمد ايشان آخوند

عالم برجسته گوكلن

 

e-mail: pyragy@mail.com